Vyakaran Pushpanjli – Part 8

QUICK OVERVIEW

A Unique Book of Hindi Grammar with Exercises.

Rs. 250.00

The relevant details about this book are given below :
Code : B31-6096
ISBN : 978-81-8231-609-6
Pages : 160
Size : 23 x 36 / 8
Class : 8
Author : Umash Kumar

viuh iqLrd Ük`a[kyk ^O;kdj.k iq”ikatfy 1 ls 8* esa geus dsnzh; ekè;fed f’k{kk cksMZ ¼lh-ch-,l-bZ-½ n~okjk fu/kZfjr lrr ,oa O;kid ewY;kadu ¼lh-lh-bZ½ in~/fr ds fy, vko’;d dkS’kyksa dks lfEefyr djus ij fo’ks”k cy fn;k gSA u dsoy vè;k; vfirq vH;kl&lkexzh dks Hkh bl izdkj O;ofLFkr fd;k x;k gS fd fon~;kfFkZ;ksa ds lHkh dkS’kyksa dk iw.kZ fodkl gks ldsA
geus viuh ikB~;iqLrdksa esa fuEufyf[kr lh-lh-bZ- dkS’kyksa dks lfEefyr djus dk iw.kZ iz;kl fd;k gS

Øe lh-lh-bZ- dkS’ky gekjk iz;kl
1- iqujkoyksdu D;k lh[kk
2- fopkjkRed Kku fofHkUu vH;kl
3- vfrfjDr ikB~;&lkexzh ;kn jf[k,] fdruk tkuk
4- tkx:drk lans’k ys[ku] uksfVl ys[ku vkfn
5- lwpuk o jpukRed fopkj jpukRed ys[ku i=] Mk;jh] dgkuh] fuca/k
6- igpkuuk fp=] fp=ksa ij vk/kkfjr iz’u
7- fo’ys”k.k vkSj leL;k&lek/kku oxZ&igsfy;k¡] jpukRed xfrfof/k
8- Lo&ewY;kadu jpukRed ,oa ladfyr ewY;kadu] cgqfodYih; iz’u